Family Amusement Co., Ltd.

Company : Family Amusement Co., Ltd.
Place : 10 โรงเรียนมัธยม ชั้นนํา ในจังหวัดเชียงใหม่
Time : 3 - 13 พฤศจิกายน 2556
Concept : Fun Planet อาณาจักรแห่งความสนุก ของทุกคนในครอบครัว