บริษัท ไทยยนต์ อีควิปเม้นท์ จํากัด

Company : บริษัท ไทยยนต์ อีควิปเม้นท์ จํากัด
Place : สํานักงานใหญ่ ดอนเมือง กทม
Time : 22 กุมภาพันธ์ 2557
Concept : SANY Thaiyont Thank you Party